Приступница

Препоручујемо да користите ћирилично писмо приликом попуњавања приступнице. Уколико ипак користите латинично писмо, молимо користите латинична слова (č, ć, š, đ и ž) приликом уноса. Попуњавање свих поља означених * је обавезно.
Ово поље је обавезно
Ово поље је обавезно
Ово поље је обавезно
Ово поље је обавезно
ЈМБГ мора имати 13 цифара

Ово поље је обавезно
Ово поље је обавезно
(Попунити ако се разликује од адресе из личне карте)
Ово поље је обавезно
Ово поље је обавезно

Ово поље је обавезно
Ово поље је обавезно
Ово поље је обавезно

Ово поље је обавезно
Ово поље је обавезно

Ово поље је обавезно
Ово поље је обавезно


Да ли желите активно да учествујете у раду странке ?

На основу члана 24. Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РСˮ, број 87/2018 – даље: Закон) приликом пријема у чланство Странке слободе и правде, као руковаоца у својству правног лица према Вама, као личности од које се прикупљају подаци, пружамо Вам благовремено 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБРАДИ ПОДАТАKА О ЛИЧНОСТИ KОРИСНИKА

СТРАНКА СЛОБОДЕ И ПРАВДЕ (у даљем тексту ССП) , са седиштем у Београду на адреси Краља Милана бр. 23, која има својство Руковаоца у смислу дефиниције из члана 2 став 1 тачка 8) Закона о заштити података о личности (,,Службени гласникʻʻ, број 87/2018, у даљем тексту ЗЗПЛ), строго поштује важеће законодавство.

У обради података о личности, Руковалац:

 • осигурава да прикупљање и даља обрада података о личности се увек заснива на адекватном правном основу;
 • води рачуна да обраду врши поштујући права лица на које се подаци односе, старајући се да увек таквом лицу пружи адекватну помоћ у остваривању свих загарантованих права;
 •  редовно објављује и чини јавно доступним све релевантне информације везане за обраду 
 • осигурава да се прикупљање и даља обрада података о личности врши искључиво за потребе остваривања конкретне сврхе;
 • прикупља и обрађује минималан сет података о личности који му је заиста неопходан за остваривање конкретне сврхе;
 • прикупља и обрађује само податке о личности само у временском периоду потребном за постизање сврхе за коју су прикупљени;
 • осигурава да прикупљени подаци о личности буду прецизни и актуелни;
 • обезбеђује да су подаци заштићени од било каквог неовлашћеног или нелегалног приступа од стране интерних или екстерних лица.

Полазећи од тих основних начела, Руковалац овим путем обавештава своје кориснике о свим битним аспектима прикупљања и обраде њихових података о личности.

 1. Подаци о руковаоцу

Старнка слободе и правде (у даљем тексту ССП) , са седиштем у Београду на адреси Краља Милана бр. 23, уписна у регистар политичких странака који се води код Министарства за државну упрву и локалну самоуправу, матични број 17723308, мејл office@ssp.rs и број телефона+381 11 4022 493, председник  Драган Ђилас.

 1. Подаци о лицу за заштиту података о личности

Александра Лого, адреса Краља Милана 23, Београд, мејл zastita.podataka@ssp.rs број телефона +381 11 4022 492.

 1. Прикупљања и обраде података

Сврха прикупљања и обрада утврђена је од стране руковаоца и подразумева: комуникацију, статистичку обраду и обавешатавање чланова.

 1. Kоје податке о личности прикупља Руковалац и од које категорије лица чији се подаци обрађују?

Руковалац прикупља личне податке директно од чланова ССП-а (у даљем тексту: лице на које се подаци односе) приликом потписивања приступнице у писаној и електронској форми, у мери која је неопходна за остваривање конкретне сврхе, и то:

 • основне идентификационе податке (име и презиме, средње име, ЈМБГ, број личне карте)
 • контакт податке (адреса становања, адреса из личне карте, општина, град, поштански број, контакт телефон и мејл адреса)
 •  остали лични подаци (школа/факултет, степен образовања, занимање, радни стаус, слава/верски празник)
 • опредељење за пасивност/активност у странци и учествовање у раду странке у понуђеним областима
 1. Kако се прикупљају подаци о личности?

Податке о личности Руковалац прикупља директно од лица на које се ти подаци односе путем приступнице у писаној или електронској форми која се попуњава приликом учлањења у ССП и на захтев Руковаоца.

 1. Шта је правни основ прикупљања?

Руковалац прикупљање података о личности врши на основу информисаног пристанка лица на које се подаци односе, у смислу члана 15 ЗЗПЛ. Што значи да то лице својом недвосмисленом изјавом воље потврђује да је упознато са свим битним аспектима обраде података о личности, те да прихвата ту обраду.

Пристанак је добровољан и може се у сваком тренутку повући, што са собом повлачи брисање или анонимизирање прикупљених података, с тим да повлачење пристанка не утиче на обраду података о личности која је извршена пре опозива (члан 15. став 3 ЗЗПЛ).

 1. Која је сврха обраде података о личности?

Руковалац податке о личности прикупља и обрађује ради:

 • креирање базе корисника;
 • обавештавања лица чији се подаци обрађују активностима корисника (на пример путем Newsletter или комуникацијом путем друштвених мрежа);
 1. Kако се чувају подаци о личности и које мере заштите се примењују?

Податке о личности Руковалац похрањује и чува у својим интерним електронским евиденцијама (базама података) у односу на које примењује све неопходне организационе, техничке и кадровске мере заштите у складу са захтевима важећег Закона, укључујући и:

 • контролу физичког приступа систему где су похрањени Лични подаци;
 • контролу приступа подацима;
 • контролу преноса података;
 • контролу уноса података;
 • контролу доступности података;
 • остале мере информационе безбедности које су неопходне за заштиту података о личности.
 1. Kоја права имају лице чији се подаци обрађују?

У односу на податке о личности, лице чији су подаци прикупљени има следећа права:

 • право да од Руковаоца затражи приступ подацима о личности и информацијама које се тичу обраде (члан 26. Закона);
 • право да затражи исправку нетачно унетих података и допуну тих података (члан 29 ЗЗПЛ);
 • право да затражи брисање података  (члан 30. Закона );
 • право на ограничење обраде (члан 31. Закона);
 • право на преносивост података (члан 36. Закона)
 • право да се на њега или њу не примењује одлука донета искључиво на основу аутоматизоване обраде, укључујући и профилисање (члан 38. Закона);
 • право да буде обавештен о повреди података о личности, ако та повреда података о личности може да произведе висок ризик по права и слободе физичких лица (члан 53. Закона);
 • право подношења притужбе Поверенику за приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података о личности – Булевар краља Александра број 15, 11120 Београд, телефон: +381 11 3408 900, мејл office@poverenik.rs (члан 82. Закона);
 • право на судску заштиту ако сматра да су му/јој повређена права из ЗЗПЛ (члан 84. Закона);
 • друга права гарантована важећим Законом.

Лице на које се подаци односе може своја права остварити попуњавањем Захтева за остваривање права који је доступан у пословним просторијама Руковаоца, као и на интернет страници Руковаоца: www.ssp.rs

Руковалац ће у односу на остваривање његових/њених права пружити лицу чији су подаци прикупљени све неопходне додатне информације, као и помоћ, у складу са условима и на начин прописан важећим Законом.

 1. Kо поред Руковаоца може имати приступ подацима?

Руковалац личне податке може достављати и трећим лицима, од којих су неки обрађивачи, а неки примаоци података. Обрађивач у смислу члана 4 став 1 тачка 9) Закона је физичко или правно лице, односно орган власти који обрађује податке о личности у име руковаоца, док је прималац података корисник тих података физичко или правно лице, односно орган власти коме су подаци о личности откривени, без обзира да ли се ради о трећој страни или не.

Kатегорије лица која могу имати приступ личним подацима:

 • запослени и на други начин ангажована лица код Руковаоца;
 • секретар ССП;
 • члановима ужег Председништва;
 • председницима или повереницима покрјанске, градске и локалне организације;
 • ИТ компаније које одржавају информационе системе Руковаоца у којима су похрањени подаци;

Сви обрађивачи закључују посебне уговоре којима се регулишу сви битни аспекти обраде података о личности као и мере заштите.

Изузетно, подаци о личности се могу достављати и надлежним државним органима, уколико је то законска обавеза Руковаоца, и то само у мери у којој је то неопходно за остваривање конкретне законске обавезе.

 1. У ком року се чувају подаци о личности?

Подаци о личности се чувају до момента опозива информисаног пристанка, а у сваком случају до престанка чланства.

 1. Начин на који се могу добити додатна обавештења о обради?

Лице чији се подаци обрађују, у вези са свим питањима која се односе на обраду Личних података, укључујући и начин остваривања права и увид у документе којима се ближе регулише начин обраде података, се може обратити Лицу задуженом за заштиту података о личности путем телефона бр.+381 11 4022 492, мејл адресе zastita.podatak@ssp.rs и адресе Краља Милана 23, Београд. Лице задужено за заштиту података ће на сваки упит одговорити у најкраћем могућем року, у зависности од самог упита, али не касније од 15 радних дана од дана уредног пријема упита.


Вук Вучуревић    
Генерални секретар


ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ

У складу са одредбама члана 15 и члана 23 Закона о заштити података о личности (,,Службени гласникʻʻ, број 87/2018, у даљем тексту: ЗЗПЛ) овим путем изјављујем да сам прочитао/ла, разумео/ла и прихватио/ла Обавештење о обради података о личности (у даљем тексту: Обавештење), које ми је предочено пре давања овог пристанка, а нарочито да сам упознат:

 • са идентитетом Руковаоца и његовим контакт подацима, као и са контакт подацима Лица за заштиту података о личности;
 • са тим да је правни основ обраде обрада са пристанком, као и да се подаци о личности користе за потребе креирања базе корисника и обавештавања о активностима Руковаоца у складу са Обавештењем;
 • са тим који се моји подаци о личности прикупљају;
 • са тим да Руковалац моје податке о личности може проверавати, копирати, оцењивати, прослеђивати, електронски и физички складиштити, чувати и вршити друге радње обраде у оквиру дозвољене сврхе, у складу са ЗЗПЛ и Обавештењем о обради података о личности;
 • са правом да могу опозвати овај пристанак у свако доба, што подразумева да се након тога подаци о личности бришу, као и са роком чувања мојих података;
 • са правима које имам по ЗЗПЛ и начином остваривања тих права, укључујући ту и право обраћања Притужбом Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности: Булевар краља Александра број 15, 11120 Београд, телефон: +381 11 3408 900, мејл: office@poverenik.rs ;
 • са мерама заштите које у односу на податке о личности примењује Руковалац;
 • са тим моји подаци о личности могу бити прослеђивани трећим лицима (обрађивачима) у складу са одредбама ЗЗПЛ и Обавештењем;
 • са тим да моји подаци могу бити прослеђивани и трећим лицима (обрађивачима или корисницима) која имају седиште у иностранству, у складу са одредбама ЗЗПЛ и Обавештењем о обради података о личности.

Имајући све горе наведено у виду, дајем свој пристанак да Руковалац обрађује моје податке о личности у сврхе описан Обавештењем о обради података о личности.